Adatkezelési Irányelvek

(A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről)

Érvényes: 2014. január 1-től

Az Adatkezelési Irányelvek a Felhasználási Feltételek részét képzi.

Mielőtt igénybe veszi Szolgáltatásainkat és elkezdi használni a Weblapot, kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Irányelveket!

Az gellertfesztival.com weblap használata a Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége.

A Weblap használatával Felhasználónk elfogadja a gellertfesztival.com weblap egész területén érvényes Felhasználási Feltételeket (mellékleteivel együtt: Adatkezelési Irányelvek, Felhasználói Tartalomra Vonatkozó Irányelvek), még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a Weblap egyik szolgáltatásának sem. A Weblapra történő belépés és a Weblap használata a Felhasználási Feltételekkel és a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett. Ha ezen elvekkel nem ért egyet, kérjük, ne látogassa az gellertfesztival.com weblap oldalait!

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Irányelvek módosítására. A módosításról a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a gellertfesztival.com Felhasználási Feltételeit. A módosítások kihirdetése utáni Weblap-használat ráutaló magatartásként azt jelenti, hogy Felhasználónk elfogadta a gellertfesztival.com Felhasználási Feltételeit, hatályos formájában.

1.1. Bevezetés
1.2. Fogalom meghatározások
1.3. Adatvédelmi irányelvek a Szolgáltató adatkezelése során
1.4. Automatikusan rögzített adatok köre (nem személyes adatok)
1.5. Személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
1.6. gellertfesztival.com adatai
1.7. Jogorvoslati lehetőségek

1.1. Bevezetés

Danubius Hotel Gellért (1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.), mint a gellertfesztival.com (http://www.gellertfesztival.com/) weblap adatkezelője (a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Irányelvek tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Irányelvekben és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény. (A törvény itt olvasható: 1992. évi LXIII.tv.)

– A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (A törvény itt olvasható: 1995. évi CXIX. tv.)

– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (A törvény itt olvasható: 1998. évi VI. tv.)

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (A törvény itt olvasható: 2001. évi CVIII. tv.)

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (A törvény itt olvasható: 2003. évi C. tv.)

– A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (A törvény itt olvasható: 2008. évi XLVII. tv.)

– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (A törvény itt olvasható: 2008. évi XLVIII. tv.)

– A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének (www.mte.hu) a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;

– Az Online Privacy Alliance (http://www.privacyalliance.org/) ajánlásai.

Jelen Adatkezelési Irányelvek folyamatosan elérhetőek az alábbi címen: http://www.gellertfesztival.com/adatkezelesi-jogok/

Amennyiben Felhasználónknak kérdése lenne a jelen Irányelvekkel kapcsolatosan, kérjük, írja meg nekünk a gellmarketing@danubiushotels.com címre, és megválaszoljuk kérdését.

A jelen Irányelvek célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

1.2. Fogalom meghatározások

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek és ahhoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

1.3. Adatvédelmi irányelvek a szolgáltató adatkezelése során

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információkon azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Nyilvánosságra hozatal céljából átadott adatnak tekintendő a személyes weboldalakon (blogokon) elhelyezett személyes adat. Azaz, ha a gellertfesztival.com Felhasználója önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya nem terjed ki.

Az adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatvédelem módjáról, céljáról, elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással kapott adat felvételéről.

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

Ha a személyes adatokat azok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól eltérően szeretnénk felhasználni, akkor előzetesen tájékoztatjuk a Felhasználókat, akik eldönthetik, hogy hozzájárulnak-e az új feltételek mellett is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat jogszerűen esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatot csak akkor ad át 3. személy részére, ha az érintett ahhoz előzetesen hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási nyilatkozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, Kocsis Hajnalka – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges adatokat.

A gellertfesztival.com ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 16 éven aluli Felhasználókról személyes adatokat. Amennyiben 16 éven aluli Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában 16 éven aluli Felhasználók személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a Szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük.

Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékot nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.

 

1.4. Automatikusan rögzített adatok köre (nem személyes adatok) 

Az Adatkezelő és a megjelölt külső szolgáltatók a honlap látogatásával kapcsolatosan információkat gyűjthetnek anélkül, hogy a Felhasználó közvetlenül megadna ilyen adatokat. Ilyen azonosításra alkalmatlan adatok különböző technológiák, úgy mint cookie-k, web beaconok, naplófájlok, stb. alkalmazásával gyűjthetők, melyek egyfelől elemzési célokra, másfelől a szolgáltatások  minőségének javítása, fejlesztése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Automatikusan naplózott információk (naplófájlok, logfile-ok):

Gyűjtjük, és automatikusan nyomon követjük oldalaink látogatóinál üzemelő otthoni kiszolgálók tartományneveit, IP-címeit, a kliensszámítógépek típusára, valamint a webböngésző típusára vonatkozó információkat, illetve a látogatók által meglátogatott oldalakra vonatkozó összesített és specifikus információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, Szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra, mint pl. trendelemzésekre, oldalstatisztikák készítéséhez, a látogatók „mozgásának” elemzéséhez. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak. Az adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. A naplófájlokban tárolódó adatokat az adatkezelő maximum 30 napig tárolja, ezt követően törli azokat.

Külső szolgáltatók adatfelvétele:

A gellertfesztival.com weblap html kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja az adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni. A külső szerverek segítik a weblapon és a hírlevélben megtalálható reklámok megjelenítését, továbbá a látogatottsági adatokat szolgáltatják. E külső szolgáltatók (például Google Analytics, Google AdSense) személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosultak kezelni.

A weblap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak mérését a Google Analytics végzi. A mérési adatok kezeléséről a Google tud részletes felvilágosítást nyújtani a http://www.google.com/intl/hu/analytics/ címen található elérhetőségeken.

A gellertfesztival.com weblapon a Google AdSense hirdetési rendszer keretében szolgáltató reklámokat jeleníthet meg. A rendszer adatokat gyűjt a hírdetésre kattintó felhasználókról, a célból, hogy ne zavaró, hanem a Felhasználó érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. A Google AdSense érdeklődésen alapuló hírdetéseinek testreszabását és lemondását, a következő címen lehet kezdeményezni:http://www.google.com/ads/preferences/

Cookie-k (sütik):

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén anonim látogatóazonosítót, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Az anonim látogatóazonosító egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének a felismerésére alkalmas. A süti önmagában nem tartalmaz vagy továbbít személyes adatot. Az egyik legfontosabb célja az, hogy gyorsabbá tegye a böngészést. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a sütiket. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében. Ha a Felhasználó visszautasítja a cookie-kat, ezzel megakadályozza, hogy a webes irányjelzők információt továbbítsanak róla, és így a weblap egyes funkcióit csak korlátozottan tudja használni. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Web Beacon-ok (webes irányjelzők) és tracking (nyomkövető) linkek:

A webes irányjelzők, nyomkövető linkek és egyéb hasonló technológiák kódsorokból állnak, és a weblapba kerültek beépítésre. Gyakran a cookie-kkal együttesen használják őket, és gyakran nem észlelhetők a weblap felhasználói számára. A webes irányjelzők célja általában az, hogy az egyes reklámokra adott fogyasztói reakciót nyomon kövessék, elősegítsék az interaktív reklámok céljának kiválasztását, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy a weblap felhasználóbarát és könnyen használható legyen. A webes irányjelzők letiltására nincs lehetőség.

Clickstream (kattintási adatok):

Bizonyos oldalaink információkat gyűjthetnek Felhasználóink „kattintásairól”, amikor a gellertfesztival.com weblap oldalaira látogatnak. A kattintási adatok tartalmazzák az oldalt, ahonnan a látogató érkezett, a navigációja útvonalát, valamint az oldalainkon általa meglátogatott területeket.

1.5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 

A gellertfesztival.com weboldalon a Felhasználók adatszolgáltatása önkéntes, az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

A gellertfesztival.com weblapon a különböző szolgáltatások igénybevételétől függően más és más a gyűjtött adatok köre, az adatkezelés célja.

1.5.1. 

A gellertfesztival.com weblap Adatkezelője kötelezettséget vállal arra, hogy hírlevelet és abban elektronikus reklámüzenetet csak a felhasználó kifejezett kérésére, a weblap hírlevelére való önkéntes feliratkozás esetén küld a felhasználó részére, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. A hírlevélről való leiratkozás minden hírlevél láblécében elhelyezett leiratkozási linkre való kattintással lehetséges. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

Az adatkezelés célja: tájékoztatás hírlevél és abban elektronikus reklámüzenet küldésével.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, továbbá a gazdasági reklámtevékenység  alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a fentieken túl a hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: amíg a hírlevélről nem iratkozik le a Felhasználó.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megosztott minden tartalom esetében a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1959. évi IV. törvény, 1978. évi IV. törvény).

A nyilvános kommunikációs csatornák használata az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján tárhely szolgáltatásnak minősülnek, ezáltal az adatkezelő, a Felhasználó által feltöltött tartalmakért nem tehető felelőssé.

1.5.2. Ügyféllevelezés 

Amennyiben a Felhasználónak kérdése, problémája van, a láblécben lévő „Kapcsolat” menüpont segítségével kapcsolatba léphet (elektronikus levelet írhat) a szolgáltatás szerkesztőivel. A szolgáltató a beérkezett leveleket a feladó nevével és e-mail címével a beérkezéstől számított legfeljebb 6 év elteltével törli.

1.5.3. A gellertfesztival.com weblapról kivezető linkek 

Szolgáltatásaink rengeteg olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogyha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a gellertfesztival.com szolgáltatója semmilyen felelősséget nem vállal. Azt ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el minden olyan honlap adatvédelmi politikáját, ahová ellátogat.

1.6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

Danubius Zrt. Danubius Hotel Gellért
Címe: 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.
E-mail címe: gellmarketing@danubiushotels.com

A gellertfesztival.com weblapon folytatott személyes adatkezelést az adatvédelmi biztos, az 1992. évi LXIII. és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi azonosítóval az adatvédelmi nyilvántartásba felvette:

Danubius Zrt. Adatkezelői regisztrációs szám: 61349/2013.

A weblap részére a tárhelyszolgáltatást a DomainFlotta külső szolgáltató végzi: http://www.domainflotta.hu

1.7. Jogorvoslati lehetőségek 

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az általa kezelt az érintettel összefüggésbe hozható adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását is.

A kérelmet e-mailben a gellmarketing@danubiushotels.com e-mail címre kell eljuttatni, amire az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes, ha az érintett kérelmezi, ha hiányos vagy téves, ha az adatkezelés célja megszűnt vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)      ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 3. személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b)     ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)      törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásnak megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a feljebb említett 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben Felhasználónknak kérdése lenne vagy problémája van a gellertfesztival.com weblap adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük, írja meg nekünk a gellmarketing@danubiushotels.com e-mail címre és megválaszoljuk kérdését.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény és a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadág Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágy Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu